Program SPD a Trikolory

 

Program politického hnutí SPD a strany Trikolora do komunálních voleb 2022 v Olomouci

 

Program SPD a Trikolory pro komunální volby 2022 v Olomouci

 

 

 • Finance, správa města.
 • Zastavíme zadlužování města. Zadluženost města je téměř dvě miliardy. To je pro budoucí udržení rozvoje města fatální zátěž, kterou je nutné řešit s MMR. Vytvoříme s případnými koaličními partnery z parlamentních stran iniciativu ke změně zákona o rozpočtovém určení daní. V rámci návrhu se musí projevit významný podíl historických a kulturních památek v našem městě a statut univerzitního města. 
 • Vyzveme Olomoucký kraj k jednání o spolufinancování příspěvkových organizací s celokrajskou působností, mezi které patří například Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc nebo ZOO na Svatém Kopečku.
 • Vyjednáme nepředražené dodávky energií pro město a další městské organizace v návaznosti na využívání Teplárny Olomouc.
 • Zajistíme spravedlivější rozdělování financí pro KMČ dle velikosti, obydlenosti a návštěvnosti části města.
 • Vrátíme vodu do rukou města ukončením nevýhodných smluv včetně možného zpětného odkupu akcií. Tím zamezíme vyvádění zisků z prodeje vody, a jejich zpětnou investici do vodárenské infrastruktury
 • provedením revizí smluv na pronájem vodovodů a kanalizací (deprivatizace vody), jsme proti navyšování vodného a stočného. Zajistíme vyjednání zdrojů vody pro další rozvoj města.
 • Jsme pro využívání strukturálních fondů EU pro velké městské investice.
 • Jsme pro co největší transparentnost v rozhodování Rady města a u veřejných zakázek v úzké součinnosti všech zúčastněných subjektů.
 • Jsme pro vyhlašování referenda v zásadních otázkách rozvoje města
 • Jsme pro přímou volbu primátora.
 • Jsme pro investice do technologií Smart City pro využití k rozvoji statické dopravy, inteligentního osvětlení pro zmenšení světelného smogu i spotřeby energie a další moderní technologie přínosné pro životní prostředí. 
 • Jsme proti prohlubování zadlužení města dalšími problematickými investicemi , které  jsou ve výsledku ztrátové.
 • Jsme proti pronájmu kanceláří pro magistrátní úředníky v soukromých objektech.
 • Jsme proti dalšímu rozprodeji městského majetku např. privatizaci městských akciových společností (Technické služby, Dopravní podnik). 
 • Jsme proti korupci a prosazujeme maximální otevřenost v rozhodování vedení města.

 

 • Bezpečnost
 • Zajistíme rozšíření kamerového systému v rizikových místech města 
 • Budeme pokračovat ve snížení počtu výherních automatů a kasin ve městě zejména v rizikových lokalitách škol, s tím, že úplný zákaz kasin a heren situaci nevyřeší, vedlo by to jen k rozkvětu nelegálního hazardu
 • Zajistíme zvýšení pravomocí městské policie pro zajištění bezpečnosti obyvatel města, nikoliv pouze pro  represi jako například pokutování řidičů při špatném parkování. S případnými koaličními partnery vytvoříme legislativní iniciativu v parlamentu pro vrácení institutu zákazu pobytu pro nepřizpůsobivé a kriminální osoby. 
 • Rozšíříme systém pro větší zapojení městské policie z hlediska prevence školní mládeže, více přednášek a besed zaměřených na drogovou problematiku.
 • Nepovolíme možnou budoucí výstavbu přijímacích a ubytovacích zařízení pro nelegální imigranty
 • Budeme úzce spolupracovat s vojenskou posádkou, s klubem vojenských seniorů a vojenskými veterány z hlediska bezpečnosti občanů

 

Bydlení, životní prostředí, sociální oblast

 • Zvýšíme dostupnost bydlení pro mladé rodiny a sociálně potřebné skupiny podporou již připravených projektů výstavby malometrážních nájemních bytů.
 • Nepřipustíme, aby nepřizpůsobiví občané, kteří již možnost bydlení získali a byt zničili byli opětovně umístěni.
 • Vyzveme Olomoucký kraj ke koordinaci a přípravě výstavby a modernizace  domovů pro seniory.
 • Navrhneme k další bytové výstavbě využití bývalých průmyslových a vojenských areálů.
 • Naopak zamezíme, aby developeři získávali pozemky na úkor městské zeleně.
 • Opětovně navrhneme zřízení Útvaru hlavního městského architekta pro koncepční řešení nové výstavby, aby se zamezilo živelné, stylově nesourodé výstavbě.
 • Navážeme a budeme usilovat o další pokračování projektu bezbariérová Olomouc.
 • Jsme pro zachování Tržnice jako městské tradice.
 • Nesouhlasíme s projednávaným možným zastropováním výšky budoucích staveb ve městě.
 • Zasadíme se o rozšiřování městské zeleně a výsadbu stromů včetně památkové zóny.
 • Navrhneme tzv. zelené pásy se stromy v okrajových částech města.
 • Podporujeme protipovodňovou ochranu města, splavnění Moravy a budeme aktivně spolupracovat na dalších projektech protipovodňových děl.
 • Výstavbou nové třídírny odpadů a jejich zpracováním zajistíme dostatek ekologického materiálu pro energetické využití.
 • Budeme spolupracovat na přípravě projektů pro ekologické a ekonomické využití dešťové vody.
 • Budeme hledat další možnosti, jak zabezpečit seniorům nízkonákladové důstojné bydleni – získáním pozemků, úpravou stávajících městských bytů či výstavbou domova pro seniory.
 • Cíleně se zaměříme na informovanost seniorů o možnostech sociálních příspěvků a sociálních služeb.
 • Budeme důsledně dbát o to, aby co nejvíce financí ze sociálních dotačních programů bylo určeno pro služby přímé péče.
 • Navrhneme opatření proti zneužívání přídavku na bydlení vyhláškou v kompetenci města.
 • Nepodpoříme dotace v sociálních službách pro politické neziskové organizace.
 • Městská hromadná doprava, dopravní infrastruktura
 • Navrhneme optimalizaci MHD v souvislosti s rozšiřováním města a jeho obytných částí.
 • Jsme pro preferování MHD před individuální dopravou.
 • Jsme pro dostavění plánovaného úseku tramvajové trati do Slavonína.
 • Požadujeme smysluplné propojení cyklostezek. Dnešní stav s množstvím krátkých nepropojených úseků je nedotažený.
 • Podpoříme výstavbu podzemních parkovišť v blízkosti centra.
 • Vytipujeme nové plochy pro parkovací místa. 
 • Podpoříme projekty pro inteligentní parkování – Smart City.
 • Navrhujeme změnu parkování a vjezdu do vybraných lokalit a pěší zóny.
 • Podpoříme výstavbu odstavných parkovišť na okraji města a zvýhodnění jejich uživatelů při využití MHD.
 • Jsme pro pokračování investic do obecních silnic v katastru města.
 • Požadujeme urychlení výstavby tzv. východní tangenty (odlehčení dopravy v Chválkovicích).
 • Navrhujeme koordinaci rekonstruovaných úseků mezi městem, SSOK, ŘSD, Povodí Moravy, ČD apod.
 • Prověříme smysluplnost jednosměrných komunikací.
 • Navrhneme úpravy parkovací politiky pro obyvatele města i návštěvníky.
 • Řešení depa MHD je jednou z našich priorit.
 • Školství, kultura
 • Zvýšíme dostupnost umístění dětí v mateřských školách.
 • Zabezpečíme rozvoj a zkvalitňování ZŠ i za pomocí dotací ze strukturálních fondů a fondů EU.
 • Budeme spolupracovat s Univerzitou Palackého na propojení teorie s praxí.
 • Do všech stupňů vzdělávání budeme prosazovat akce a programy podporující vlastenecké, demokratické a národní tradice, včetně výchovy k obraně státu.
 • Podpoříme další vysoké školy na území města s cílem rozšířit technické obory.
 • Ve spolupráci s Olomouckým krajem a Ministerstvem kultury se budeme snažit získat co nejvíce finančních prostředků pro udržení, případně rozvoj Moravského divadla a Moravské filharmonie jako důležitých kulturních institucí nad-regionálního významu.
 • Jsme pro dokončení projektu SEFO. Současná podobu projektu Muzea umění Středoevropské fórum (tzv. betonový bunkr) však dle nás nesplňuje očekávání, které do projektu vkládali obyvatelé našeho města a potřeba jej přepracovat, aby lépe zapadlo do zamýšlené historické lokality.
 • Zasadíme se o investice do zchátralých kulturních památek.
 • Podpoříme rozvoj spolkové činnosti a kulturního života v městských částech.
 • Zajistíme vstup zdarma pro seniory na generální zkoušky představení MDO a MFO.
 • Sport
 • Podpoříme dětské a mládežnické sportovní skupiny a oddíly formou grantů a dotací.
 • Budeme pracovat na vybudování městské hokejové haly do podoby multifunkčního zařízení ve spolupráci se soukromým investorem nebo za využití dotace.
 • Zajistíme využití školních sportovišť v odpoledních hodinách pro širokou veřejnost.
 • Budeme důsledně kontrolovat efektivní využívání Androva stadiónu ve vlastnictví města, včetně kontroly provozních nákladů.
 • Zaměstnanost a podnikání
 • Požadujeme větší využití tzv. veřejně prospěšných prací ve spolupráci s městskými akciovými společnostmi při péči o zeleň, úklidu či údržbě veřejných staveb;
 • Podpoříme legislativní proces navázání podpory v nezaměstnanosti na vykonávání veřejně prospěšných prprací.
 • Zjistíme možnosti získávání nových investorů do města a vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních míst především v malém a středním podnikání
 • V rámci veřejných zakázek zabezpečíme rovnost podmínek důsledným dodržováním zákona o veřejných zakázkách
 • Cestovní ruch
 • Budeme pokračovat v propagaci města jako významného turistického cíle na zahraničních veletrzích cestovního ruchu.
 • Zajistíme pokračování propagace města ve spolupráci s cestovními kancelářemi (včetně centrální CzechTourism) jako druhé největší památkové rezervace v ČR.
 • Podpoříme vybudování infrastruktury (veřejných WC) a navazujících služeb v prostorách parkování zájezdových autobusů v centru města.
 • Budeme pokračovat v projektu veřejných WC v restauracích ve středu města.
 • Zajistíme radikální omezení letních rozkopávek ve městě. Na několika místech rozkopané město turistickému ruchu neprospívá. Investiční akce chceme plánovat tak, aby probíhaly na jaře případně na podzim a budeme tlačit na dodavatelské firmy, aby práce provedly v co nejkratším (technologicky možném) termínu.
 • Přispějeme k řešení problému nádraží (jak hlavního ČD tak autobusového) a přednádraží. S majiteli (provozovateli) budeme řešit vzhled zejména interiéru, po stránce města s Městskou policií budeme řešit problém s bezdomovci, žebráky a zloději.
 • Maximální podpoříme restaurační předzahrádky (podpora regionálních značek potravin a nápojů např. zvýhodněným nájemným) a kulturních akce ve městě. Navážeme na akce typu Olomoucké kulturní léto, Rocková Olomouc a pod.